News - Weź udział w turnieju SoulCalibur VI i wygraj 1000 złotych!

Z przyjemnością zapraszamy na cykl turniejów w grę SoulCalibur VI przygotowanych we współpracy z siecią sklepów Media Markt. Począwszy od 20 października w różnych miejscach w Polsce będzie można spróbować swoich sił w najnowszą grę Bandai Namco.

 

REGULAMIN TURNIEJÓW SKLEPOWYCH SOULCALIBUR VI

 

 1. Podstawowe informacje
 2. Turniej sklepowy w SoulCalibur VI zwany dalej „Turniejem” organizowany jest przez firmę CENEGA SA, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Data oraz miejsce turnieju: Turniej rozpoczyna się w dniu 20.10.2018 r. Turniej odbywa się w sklepach Media Markt. Daty oraz adresy sklepów Media Markt, w Turniej się odbywa wskazano w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Nagrody rzeczowo-pieniężne:
 • 1. miejsce: 1 000 zł + figurka kolekcjonerska Sophitii o wartości 145,78 PLN brutto + koszulka SoulCalibur (rozmiar L) o wartości 16,85 PLN brutto oraz kwota w wysokości 129 PLN przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody wynosi 1.291,63 PLN
 • 2.-4. miejsce: Koszulka SoulCalibur VI (rozmiar L) o wartości 16,85 PLN brutto oraz kwota w wysokości 2 PLN przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody wynosi 18,85 PLN
 1. Zasady Turnieju
 2. Turniej odbędzie się na platformie PlayStation®4 i grze SoulCalibur VI. Turniej ma charakter otwarty. Mogą występować w nim zawodnicy dowolnej narodowości. 
 3. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat (w przypadku niepewności Organizator może wymagać od uczestnika aktualnego dokumentu ze zdjęciem celem potwierdzenia wieku uczestników). W przypadku uczestników, którzy w momencie zgłoszenia do Turnieju nie ukończyli 18 roku życia konieczne jest wcześniejsze uzyskanie oraz dostarczenie Organizatorowi w trakcie rejestracji pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego uczestnika na udział w Turnieju.
 4. Zgłoszenie udziału w turnieju następuje osobiście, w miejscu prowadzenia Turnieju, najpóźniej do 30 minut przed startem Turnieju.
 5. Limit uczestników Turnieju wynosi 32 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdobywca nagrody głównej w danym turnieju sklepowym nie może wziąć udziału w innym turnieju sklepowym SoulCalibur VI.
 7. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Media Markt oraz członkowie ich rodzin, ani pracownicy producenta, wydawcy i dystrybutora gry SoulCalibur VI ani osoby z nimi związane.
 8. Przerwanie rundy poprzez wciśnięcie przycisku OPTIONS lub przycisku PS jest równoznaczne z przegraną rundą, chyba że przeciwnik zgodzi się na jej kontynuowanie.
 9. Uczestnictwo w Turnieju jest nieodpłatne.
 10. Wyniki Turnieju ogłoszone zostaną w dniu jego przeprowadzenia na https://www.facebook.com/groups/soulcaliburpoland/. Z ważnych przyczyn, termin ogłoszenia wyników Turnieju może zostać przesunięty przez Organizatora o nie dłużej 7 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na stronie www Organizatora www.cenega.pl.
 11. Jeśli zawodnik po trzykrotnym przeczytaniu jego imienia i nazwiska nie zgłosi się do stanowiska, Organizator może rozstrzygnąć mecz na jego niekorzyść (walkower).
 12. Lista zabronionych zagrań/postaci:

- Inferno (postać)

- postacie stworzone przez Uczestników

Organizator zastrzega sobie do jawnego rozszerzenia tej listy przed turniejem, na stronie https://www.facebook.com/groups/soulcaliburpoland/, lub tuż przed startem danego turnieju jego uczestnikom.

 

 1. Gry na konsolach udostępnionych na czas rozgrywek będą posiadały najnowszą aktualizację (patcha) na dwa dni przed Turniejem.
 2. Podczas Turnieju uczestnicy mogą grać na własnych kontrolerach, o ile te nie posiadają włączonej opcji turbo albo macro. Organizator udostępnia kontrolery bezprzewodowe DUALSHOCK®4. W przypadku defektów kontrolera uczestnik ma prawo zgłosić problem Organizatorowi, który wymieni wadliwy kontroler na nowy.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez zdobywców nagród, do 7 dni od zakończenia turnieju, wiadomości zwrotnej do Organizatora na adres e-mail sc6@cenega.com o temacie Turniej [data Turnieju, adres sklepu Media Markt, w którym Turniej się odbył], w której znajdzie się imię i nazwisko zdobywcy nagrody oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL), a w przypadku zdobywcy 1 miejsca dodatkowo numer rachunku bankowego. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane zwycięzcom na miejscu lub przesłanie pocztą lub przesyłką kurierską do dnia 24 grudnia, a nagroda pieniężna zostanie przelana na rachunek zdobywcy 1 miejsca do dnia 24 grudnia.
 4. Fakt wydania nagrody rzeczowej zdobywca nagrody potwierdzi podpisując protokół wydania nagrody, przy odbiorze przesyłki zawierającej nagrodę. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi Organizator.
 5. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku kontaktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Turnieju skutkuje przekazaniem nagrody kolejnemu uczestnikowi.
 6. W celu umożliwienia weryfikacji tożsamości, zdobywca nagrody okaże dokument potwierdzający jego tożsamość osobie doręczającej przesyłkę. W innym przypadku utraci on prawo do nagrody.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zdobywca nagrody nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
 8. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Turnieju podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego - kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowej kwoty, o której mowa powyżej.

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest CENEGA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 498248, REGON 012082833, NIP 5210085235.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym u Organizatora jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@cenega.com.
 3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestników - imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz datę urodzenia. W przypadku zdobywcy 1 miejsca Organizator dodatkowo przetwarzać będzie numer rachunku bankowego. W przypadku wszystkich zdobywców nagród Organizator przetwarzał będzie również numer PESEL.
 5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją i przeprowadzeniem i rozliczeniem Turnieju zgodnie z Regulaminem Turnieju oraz w celach objętych każdorazowo zgodą uczestnika.
 6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Turnieju, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.
 7. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, o ile uczestnicy wyrażą zgodę na publikację ich wizerunku na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook. W takim przypadku podstawą przetwarzania wizerunku będzie zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 9. Podstawę przetwarzania innych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym Turniejem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa przez okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 10. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju, m.in. sponsorom nagród, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. W granicach przepisów prawa uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Turnieju uniemożliwi w nim udział. Uczestnika w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 12. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub inspektora ochrony danych.
 13. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 14. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju.
 15. Reklamacje
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Turnieju powinny być zgłaszane do Organizatora w ciągu 7 dni od zakończenia Turnieju.
 17. Reklamacja może zostać zgłoszona na piśmie jak też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sc6@cenega.com.
 18. W reklamacji należy wskazać dane składającego reklamację: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres, e-mail) celem przekazania mu wyników postępowania reklamacyjnego oraz opis roszczenia reklamacyjnego.
 19. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Organizatora.
 20. System rozgrywek
 21. Turniej odbywa się w systemie pucharowym. Mecze 1/16 są rozgrywane do 2 wygranych walk, od 1/8 do finału do 3 wygranych walk. Wszystkie walki odbywają się do 3 wygranych rund
 22. Czas: 60 sekund
 23. Tryb: Versus
 24. Platforma: PlayStation®4
 25. Ustawienia przycisków: przyciski można ustawić przed walką.
 26. Wybór postaci: obaj gracze wybierają dowolną dopuszczoną do gry postać. Po walce tylko przegrany ma prawo zmiany postaci.
 27. Wybór planszy: w pierwszej wale jest wybierana losowo, w kolejnej planszę wybiera przegrany.

Postanowienia końcowe

 1. Tekst Regulaminu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na w miejscu prowadzenia Turnieju.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Turnieju, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników.
 3. Biorąc udział w Turnieju uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Turnieju zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z Turniejem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie Turnieju.
 7. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane personalne wpisane przez nich w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą.
 8. W przypadku sytuacji nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator.

 

 08.10.2018
 


powrót
 
 
 
 

Nadchodzące tytuły

 
 

Najnowsze tytuły

 • Rage 2 Akcja
   
  PC
   
  zamów
   
   
   
 • Rage 2 Akcja
   
  Xbox One
   
  zamów
   
   
   
 • Rage 2 Akcja
   
  Playstation 4
   
  zamów